Beauty Trade Festival wordt jaarlijks georganiseerd door de vereniging Beauty Trade Professionals, hierna te noemen BTP. Tijdens de beurs zullen medewerkers en organisaties die worden ingehuurd door BTP (hierna te noemen medewerkers) aanwezig zijn om de beurs in goede banen te leiden. De beurs vindt plaats in de hallen van de Jaarbeurs waarbij de regels van de Jaarbeurs van toepassing zijn (accommodatie reglement) zoals hieronder vermeld.

 

Toegangsbewijzen
Toegangsbewijzen worden niet teruggenomen, uitbetaald, vervangen of verlengd.

De barcode op de tickets mag niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de barcode misschien niet gelezen worden waardoor toegang niet kan worden verleend.

Een toegangsbewijs geeft per persoon eenmalig toegang tot de Beauty Trade Festival, hierna te noemen “Beurs”. De plaats en data inclusief toegangstijden van de Beurs zijn opgenomen op het toegangsbewijs.

Kopiëren van het toegangsbewijs is nutteloos. Misbruik wordt gerechtelijk vervolgd.


Bezoekersvoorwaarden
Bezoekers dienen de volgende voorwaarden in acht te nemen wanneer zij de Beurs bezoeken.

1. Algemeen
De bezoeker betreedt de Beurs en neemt deel aan activiteiten op de Beurs op eigen risico. Kinderen beneden 16 jaar worden onder begeleiding toegelaten. Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. De aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Onze medewerkers zijn gerechtigd bezoekers, die zich niet houden aan de genoemde bezoekersvoorwaarden of die de orde (dreigen te) verstoren, te verwijderen van de Beurs. In een dergelijk geval heeft de bezoeker geen recht op schadeloosstelling. 

2. Toegang
Het is alleen mogelijk de Beurs te betreden met een geldig toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs dient de bezoeker tijdens het verblijf op de Beurs goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen. Het toegangsbewijs is slechts geldig op de dag van afgifte en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van de Beurs, tenzij anders aangegeven op het toegangsbewijs. BTP behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen de toegang te weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen of wanneer deze de orde (dreigen te) verstoren.

3. Meegebrachte artikelen
Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen (dit naar inzicht van onze medewerkers) is verboden. Gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan. Radio’s en andere geluidsapparatuur zijn niet toegestaan. Stepjes, (kinder)fietsen, skates en andere mogelijke vervoersmiddelen, m.u.v. rolstoelen, zijn ten tijde van de Beurs niet toegestaan.

 4. Veiligheid
Aangaande de veiligheid van de bezoekers is het bezoekers ten strengste verboden zich in technische ruimtes te begeven en/of in ruimtes waar is aangegeven dat de ruimte alleen voor personeel toegankelijk is.

5. (Huis)dieren
(Huis)dieren worden niet toegelaten bij de Beurs. Dit in verband met de veiligheid van zowel de (huis)dieren als de bezoekers van de Beurs. De Beurs biedt geen opvang voor (huis)dieren. Geleide- en hulphonden zijn van harte welkom tijdens een bezoek aan de Beurs.

6. Kleding en schoeisel
Op de Beurs is het voor mannen, vrouwen en kinderen verplicht een bedekt boven- en onderlijf te hebben en schoeisel te dragen.

 7. Fotograferen en filmen
Het is toegestaan te fotograferen voor privégebruik, tenzij bij de entree anders is aangegeven. Gebruik van flits en/of statief is niet toegestaan. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij BTP vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Het is mogelijk dat u als gast wordt gefilmd of gefotografeerd. BTP behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken

8. Drukte en technische storingen
De Beurs is zo ontworpen dat niet ieder onderdeel een groot aantal gasten tegelijkertijd kan ontvangen. Het is hierdoor mogelijk dat, bij grote drukte, niet ieder onderdeel van de Beurs kan worden bezocht. BTP is niet aansprakelijk voor eventuele schade of teleurstelling. Sommige onderdelen worden aangestuurd door verschillende technieken. Het kan voorkomen dat door een storing in de techniek vertragingen ontstaan. BTP geeft geen restitutie op de entreeprijs bij vertragingen.

9. Roken
Er mag binnen de Beurs niet gerookt worden. Buiten roken is toegestaan op de hiervoor bestemde plekken.

10. Horeca
Voor horecaleveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze zijn op verzoek verkrijgbaar.

11. Kinderen en begeleiding
Kinderen in de leeftijd tot en met 16 jaar dienen begeleid te worden door minimaal één volwassen begeleider, tenzij anders aangegeven door BTP.

12. Bestellen van tickets, wijzigingen in de boeking en kortingsacties
Wij adviseren om tickets online te kopen. Aankondigingen van nieuwe (korting)acties vormen geen grond voor restitutie.

13. Schade
De Beurs wordt zorgvuldig onderhouden. Toch kan de bezoeker geconfronteerd worden met een onveilige situatie of schade. Wij verzoeken de bezoeker dit zo spoedig mogelijk bij één van onze medewerkers te melden, zodat wij actie kunnen ondernemen. Het kan ook voorkomen dat de bezoeker zelf ongewild schade veroorzaakt. Ook in dit geval verzoeken wij de bezoeker dit bij ontvangst te melden, voordat de bezoeker de Beurs verlaat.

14. Aansprakelijkheid
Mocht de bezoeker schade hebben ondervonden tijdens het bezoek aan de Beurs, dan dient de bezoeker dit voor vertrek bij de ontvangst kenbaar te maken. Eventuele schadevergoeding bij een melding op een later tijdstip is in ieder geval uitgesloten. BTP accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de bezoeker geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van BTP of van één van haar medewerkers. Ook wanneer vermissing of beschadiging optreedt bij een bezoek aan de Beurs in bewaring gegeven artikelen kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover BTP, met betrekking tot het risico dat is ontstaan, van een verzekeringsmaatschappij of een andere derde vergoeding ontvangt.

15. Restitutie bij afwezigheid of te laat arriveren
Bij afwezigheid van personen behorende bij een groep en/of individuele bezoekers wordt door BTP geen geld teruggeven. Indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.

16. Verplaatsingen, calamiteiten en annulering van exposities
BTP behoudt zich het recht voor de Beurs in tijd te verplaatsen of te annuleren. In geval van verschuiven van de beurs blijven de tickets geldig. Indien u (in het geval van een verschoven Beurs) niet in de gelegenheid bent om in de vervangende periode de Beurs te bezoeken, dan zal BTP ervoor te zorgen dat u uw toegangsgeld zo spoedig mogelijk terug ontvangt op uw bankrekening of creditcard, afhankelijk van uw betaalwijze. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.

Indien de Beurs definitief wordt geannuleerd of geen doorgang kan vinden, wordt het bedrag van de toegangsbewijzen teruggestort op uw bankrekening of creditcard, afhankelijk van uw betaalwijze.

Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.

17. Toepasselijk recht/Bevoegde rechter
Op deze bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden Nederland.

18. Wijzigingen
BTP is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze regeling aan te brengen. Deze wijzigingen treden niet eerder in werking dan op het daarvoor aangekondigde tijdstip.

Voor het overige is het (onderstaande) accommodatiereglement van Jaarbeurs integraal van toepassing.

 

ACCOMMODATIEREGLEMENT Jaarbeurs

Artikel 1 Definities
1. Accommodatiereglement: de onderhavige regeling welke van toepassing is op een ieder die zich om welke reden dan ook bevindt op de Jaarbeurs.
2. Bezoeker: een ieder die de Beauty Trade Festival bezoekt in de Jaarbeurs
3. De Jaarbeurs: de gebouwen en terreinen van de Jaarbeurs

Artikel 2 Toepasselijkheid Accommodatiereglement
1. Het Accommodatiereglement is van toepassing op het gehele complex van de Jaarbeurs.
2. Een ieder wordt verzocht de bepalingen van het Accommodatiereglement te respecteren.

Artikel 3 de Jaarbeurs - Algemeen
1. Jaarbeurs gemachtigden hebben, mits deugdelijk gelegitimeerd, te allen tijde toegang tot alle ruimten van de Jaarbeurs
2. Bezoekers van het complex van de Jaarbeurs, toeleveranciers, organisaties die op het complex van de Jaarbeurs voor BTP of voor derden werkzaamheden verrichten, worden verzocht te voldoen aan de eisen die door de Jaarbeurs zijn gesteld ten aanzien van goede orde en veiligheid, alsmede ten aanzien van de eisen van het veilige en duurzaam gebruik van het complex van de Jaarbeurs.
3. Een ieder die zijn bedrijf, al dan niet tijdelijk, uitoefent op het complex van de Jaarbeurs, onder andere als huurder, onderhuurder, leverancier en /of licentiehouder, wordt verzocht zich te houden aan de Arbeidsomstandigheden Wet en de daarop gebaseerde besluiten.
4. Het is binnen het complex van de Jaarbeurs niet toegestaan zich zonder noodzaak buiten de gebaande paden of wegen te bevinden, zich in kennelijke staat van dronkenschap te bevinden, dan wel onder invloed te zijn van enig verdovend middel en overlast en/of gevaarlijke situaties te veroorzaken.
5. Het is binnen het complex van de Jaarbeurs, alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Jaarbeurs toegestaan:
a) dieren en/of reptielen te hebben of te houden en/of binnen te brengen. Uitgezonderd hiervan zijn hulpgeleide honden. Deze honden dienen te alle tijde kort te zijn aangelijnd of vastgelegd;
b) afzettingen te verplaatsen;
c) te venten of te colporteren;
d) commerciële activiteiten uit te oefenen, te doen of laten uitoefenen;
e) in het openbaar redevoeringen te houden of enige handeling van propagandistische aard te verrichten;
f) enige openbare inzameling of collecte te houden;
g) reclameborden, aanplakbiljetten aan te (laten) brengen, drukwerken of afbeeldingen te (laten) verspreiden of op andere wijze reclame te maken.

Artikel 4 Brandveiligheid
1. Binnen het complex van de Jaarbeurs geldt een algemeen rookverbod. Uitgezonderd hiervan zijn door de Jaarbeurs goedgekeurde en als zodanig aangeduide plekken.
2. Binnen het complex van de Jaarbeurs moeten brandblusmiddelen, brandkranen afsluitbare brandputten, wegen, uitgangen, doorgangen, gangpaden, nooduitgangen, trappen steeds zichtbaar en bereikbaar blijven.
3. Het is binnen het complex van de Jaarbeurs, slechts met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Jaarbeurs, toegestaan:
i. flessen met gecomprimeerde gassen of met vloeibaar gas op het complex van de Jaarbeurs binnen te brengen, voor handen te hebben en/of te gebruiken;
ii. brandbare vloeistoffen te transporteren of op te slaan.

Artikel 5 Parkeren

Het is binnen het complex van de Jaarbeurs, alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Jaarbeurs, toegestaan:
a) voertuigen en/of opleggers te parkeren buiten de daartoe aangegeven parkeervakken en/of daartoe aangegeven terreingedeelten. Bij fout parkeren of bij het blokkeren van (nood-) uitgangen en/of toegangswegen is een wegsleepregeling van kracht. De kosten verbonden aan het wegslepen komen voor rekening van de Bezoeker.
b) te parkeren op de laad- en losterreinen en de binnenterreinen van het complex van de Jaarbeurs. 

Artikel 6 Het verrichten van werkzaamheden
1. Het is binnen het complex van de Jaarbeurs toegestaan werkzaamheden te verrichten mits met de voorafgaande toestemming van de Jaarbeurs.
2. De Jaarbeurs kunnen aan de schriftelijke toestemming voorwaarden verbinden

Artikel 7 Gebruik van voertuigen
1. Het is op de buitenterreinen van het complex van de Jaarbeurs met een (elektrisch) motorvoer- en werktuig toegestaan maximaal 15 km per uur te rijden.
2. Voetgangers hebben altijd voorrang op een voer- en werktuig.
3. In de hallen van de Jaarbeurs is, alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Jaarbeurs, gemotoriseerd verkeer toegestaan. Uitgezonderd hiervan zijn de eigen huisleveranciers van de Jaarbeurs.

Artikel 8 Geluidshinder
Op het complex van de Jaarbeurs is een milieuvergunning van toepassing, waarin o.a. specifieke voorwaarden worden gesteld ten aanzien van geluidshinder. Indien noodzakelijk kunnen de Jaarbeurs ontheffing vragen van de voorschriften ten aanzien van geluidshinder.

Artikel 9 Afval
Er worden geen andere – behoudens de door de Jaarbeurs ingeschakelde afvalinzamelaar -afvalinzamelaars op het complex van de Jaarbeurs toegelaten. 

Artikel 10 Overtreding
1. Indien een Bezoeker, enige bepaling uit dit reglement of aan de andere kant namens de Jaarbeurs gegeven voorschriften niet naleeft, één en ander ter beoordeling van de Jaarbeurs, hebben de Jaarbeurs het recht alle maatregelen te treffen die zij nodig acht in het kader van de bewaking van de algemene veiligheid, gezondheid, welzijn, orde en milieu op haar terrein.
2. De Jaarbeurs houden zich het recht voor een Bezoeker die naar het oordeel van de Jaarbeurs de orde op het complex van de Jaarbeurs verstoort, van haar terrein te verwijderen en voor bepaalde tijd de toegang te ontzeggen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. De Jaarbeurs zijn niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel ontstaan door of tijdens verblijf op het complex van de Jaarbeurs (bijv. autokraak, gebroken ruiten etc.), tenzij de Jaarbeurs te dezer zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. De aansprakelijkheid van de Jaarbeurs zal in dat geval nooit het maximaal door haar verzekeraar uit te keren bedrag overstijgen. Gevolgschade of bedrijfsschade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
2. Degene door wiens handelen of nalaten de Jaarbeurs directe dan wel indirecte schade lijdt, is hiervoor volledig aansprakelijk. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan gederfde winst, stagnatieschade, alsmede de kosten van administratiefrechtelijke- en strafrechtelijke boetes en maatregelen

Artikel 12 Wijzigingen
De Jaarbeurs zijn te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze regeling aan te brengen.

 

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.
Privacy statement | Beauty Trade Festival © 2020